قوانین جذب مدرس:

  • داشتن سابقه تدریس
  • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین درخواست استاد خصوصی:

  • دقت در انجام فرآیند ثبت سفارش
  • وجوه شهریه پس از عدم رضایت نسبت به برگزاری اولین جلسه عودت داده می شود
  • اعمال تخفیف 3 درصدی به ازای هر نفر دعوت به سایت